Web döwmek taslamalaryňyz üçin näme üçin bulut gyryjy gerek? - Semalt jogap

“Cloud scraper”, “Cloudflare” -iň DDoS-a garşy sahypalaryny aýlamak üçin ulanylýan Node.js kitaphanasydyr. Häzirki wagtda bloggerler we web ussatlary marketing kararlaryny almak üçin takyk we arassa maglumatlara baglydyr. “Bulut skraperi” şu ýere girýär. “Cloud scraper” -iň kömegi bilen JavaScript ýükleýän iki sahypany we “Cloudflare” goralýan web sahypalaryny aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz.

Näme üçin “Cloud Scraper” saýlamaly?

Elektron söwda web sahypasynyň eýesi hökmünde bäsdeşleriňiziň ösüşini yzarlamaly. Beýleki web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak we ýerli enjamyňyzy ulanyp maglumat derňewini geçirmek ýa-da giňişleýin web gözlemek hyzmatlary üçin hünärmenleri hakyna tutmak kararyna gelip bilersiňiz. Web maglumatlary çykarmak, “Cloud Scraper” bilen has amatly boldy.

Pastakyn geçmişde, marketologlar dinamiki web sahypalaryndan köp mukdarda maglumat alanda tehniki kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldular. Serweriňiz RAID-leri ýa-da VirtualBox, Xen we VMware ýaly wirtuallaşdyrma gurşawyny öz içine alýan enjamlardan ybarat bolsa-da, bu programma üpjünçiligi bilen işläp bilersiňiz.

“Cloudflare” -niň anti-DDoS sahypasyndan aýlanyp geçmek

Bulut web gyryjy, döredilen sahypa kartaňyzy ulanyp, statiki we dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary netijeli çykarýar. Meýilnamaňyzy (sahypa kartasyny) döretmek we webiň galan meselelerini ýerine ýetirmek üçin Chrome Cloud Scraper giňeltmesini ulanyň. Zerur gurallar bolmazdan, bulut göçmegi gaty kyn mesele bolup biler.

Serwer göçürişlerini ygtybarly, çalt, arzan we ýönekeý usulda ýerine ýetirýän bolsaňyz, “Cloud Scraper” göz öňünde tutmaly programma üpjünçiligi. Bu gural, esasan, bulut göçüriş meseleleri üçin gurlan gönümel we ygtybarly köpeltmek çözgüdi bilen işleýär. Geljekdäki taslamalaryňyz üçin “Cloud Web Scraper” -i göz öňünde tutmagyňyzyň esasy sebäpleri:

  • Maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasy - “Cloudscraper” gyrylan maglumatlaryňyz üçin ygtybarly ätiýaçlyk çözgüdi hökmünde ulanylyp bilner. Bu programma üpjünçiligi bilen, näsazlyklar sebäpli gaty diskiňizi ätiýaçlandyrmak üçin işläp düzüjiler toparyny işe almaly dälsiňiz.
  • Gizlinlik - Onlaýn marketing barada aýdylanda, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi hökmany şertdir. Marketing strategiýaňyz hüjümçileriň eline düşse, millionlarça dollar ýitirip bilersiňiz. Bulut gyryjy, 3-nji taraplary çekmezden serwer maglumatlaryňyzy göni buluda ýükleýär. Maglumatlaryňyz ygtybarly birikmäni ulanmak arkaly bulutlara ygtybarly geçirilýär.
  • Tordan habarly - “Cloud Scraper” statiki we hemmetaraplaýyn ulgamlar üçin işleýär. Programma üpjünçiligi Azure Wirtual Networks, EC2 köpçülikleýin buludy we gibrid buludy goldaýar. “Cloudflare” goragynyň açykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmeýärsiňizmi? Dynç alyň. Bu programma üpjünçiligi maksatly maglumatlary çykarýan, ýalňyşlyklary çözýän, maglumatlary iberýän we sahypanyň mazmunyny müşderilere gaýtaryp berýän logikany öz içine alýar.

“Cloud Web Scraper” -i ulananyňyzda yzygiderli netijeleri almak üçin, her sessiýadaky kynçylygy çözmek, “ReCaptcha” -y barlamak we çalt gönükdirmeler bilen web sahypalaryny goldamak üçin gutapjyklary goldaň. “Cloudflare” ulanylanda göz öňünde tutmaly ýönekeý anti-bot sahypalary.

  • ReCaptcha bilen sahypa;
  • Asyl web sahypasyna gönükdirilýän sahypa;
  • Erroralňyşlyk bilen sahypa;
  • Ygtybarly JavaScript we HTML sahypasy;

“Cloud Scraper”, gelýän web gözlemek taslamalaryňyz üçin iň oňat çözgütdir. Bu programma üpjünçiligi serwerleri bulutlara geçirmek üçin marketologlar tarapyndan giňden ulanylýar. Bagtymyza, kodlaşdyrmak bilimiňiz ýok bolsa, howsala düşmeli däl. “Cloud Web Scraper” -i enjamyňyza guruň we programma üpjünçiligine bulut göçüriş taslamalaryňyzy awtomatlaşdyryň.

mass gmail